Theses 

Odklad povinné školní docházky a školní zralost – Veronika MADEJOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika MADEJOVÁ

Bakalářská práce

Odklad povinné školní docházky a školní zralost

Postponement of compulsory schooling and school readiness

Anotace: Bakalářská práce se bude zabývat odkladem povinné školní docházky a školní zralostí. Cílem bakalářské práci je zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny a důvody vedoucí k odkladu školní docházky a jaká je spolupráce při odkladech školní docházky mezi rodiči a mateřskou školou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zaměřuje především na vysvětlení hlavních témat jako je odklad povinné školní docházky, důvody odkladu, co znamená školní zralost a její znaky, význam individuálního vzdělávacího plánu, charakterizování dítěte v předškolním věku v oblasti motorického vývoje a vývoje kognitivních procesů. Dále pak význam absolvování předškolního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání, klíčové kompetence a obsah vzdělávání v mateřské škole a přípravných třídách. Empirická část bude postavena na přípravě výzkumu a následném uskutečnění výzkumného šetření pomocí dotazníků. Budou se zde uvádět cíle výzkumného šetření, stanovení výzkumných hypotéz, charakteristika zkoumaného problému. Dále pak metody výzkumu, vyhodnocení a zpracování získaných dat z dotazníkového šetření. Na závěr vyhodnocení dat v závěru.

Abstract: The bachelor thesis will deal with delay compulsory schooling and school readiness. The aim of the work is find out most frequent causes and reasons that lead to delay compulsory schooling and cooperation between parents and infant school. The bachelor thesis have two parts, theoretical and empirical. theoretical part is focusing on explaining main topics like postponement of compulsory schooling and its reasons or what school readiness means and how it could be recognized, importance individual education plan, characterize the child of preschool age in motor development and development of cognitive processes. Furthermore, the importance completion of preschool education consistent with framework program completion of preschool education, core competencies and content of education in infant school and preparatory classes. The empirical part will built in preparing the research and subsequent implementation of the research using questionnaires.They will indicate the purpose of the research, setting research hypotheses, characteristic of the studied problem. Furthermore, methods of research, evaluation and processing the data obtained from the survey. In conclusion, data evaluation at the end.

Klíčová slova: Odklad povinné školní docházky, školní zralost, školní nezralost, příčiny odkladu školní docházky, individuální vzdělávací plán, mateřská škola, dítě v předškolním věku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.10.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 10. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=165312 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MADEJOVÁ, Veronika. Odklad povinné školní docházky a školní zralost. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz