Peter Marčiš

Diplomová práce

Studie možností rušení monitoringu a sledování vozidel pomocí GPS

Study of possibilities of jamming vehicles monitoring and tracking by GPS
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá principem funkce sledování motorových vozidel, možnostmi jejich rušení, dostupností a popisem zařízení, která jsou schopna tyto systémy rušit. V praktické části porovnává dostupná zařízení z hlediska jejich funkce a dalších vybraných vlastností. V práci jsou navrženy možnosti ochrany sledovacích zařízení před omezením jejich provozu, popř. opatření při jejich vyřazení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the principle of motor vehicle tracking function, possibilities of their interference, availability and description of devices that are able to interfere with these systems. The practical part compares available devices in terms of their function and other selected features. The thesis suggests possibilities of protection of monitoring devices from decommissioning, respectively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Radomír Ščurek
  • Oponent: Dalibor Balner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku