Patrik Lyčka

Diplomová práce

Modul RBM a DBM pro program Modeler neuronových sítí

Module RBM and DBM for Program Neural Net Modeler
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na rozšíření programu Modeler neuronových sítí o sítě Restricted Boltzmann Machine a Deep Boltzmann Machine. Dále se zaměřuje na paralelizaci učení těchto sítí. V této práci jsou popsány uvedené neuronové sítě a možnosti monitorování jejich učení. Jsou zde také popsány možnosti paralelizace neuronových sítí pro distribuovaný výpočet. V rámci této práce byl rozšířen …více
Abstract:
This master thesis focuses on extending the program Neural net modeler with Restricted Boltzmann Machine and Deep Boltzmann Machine networks. Furthermore, this thesis deals with parallelization of learning of these networks. Stated neural networks and monitoring possibilities of their learning are described in this work. Possibilities of neural networks parallelization for distributed computing are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: David Ježek
  • Oponent: Jan Kožusznik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika