Bc. Iveta Hoffmannová

Master's thesis

Program prevence šikany

Program prevention bullying
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou sociálně patologického jevu – šikanou a významem preventivních opatření v minimalizaci jejího výskytu. Teoretická část shrnuje dostupné informace o šikaně, přičemž jsou zde prezentovány nejvýznamnější aspekty odpovídající současnému pojetí šikany. Empirická část dokumentuje provedené dotazníkové šetření, které sleduje výskyt šikany na druhém stupni …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with one of social-pathological problems-bullying,and the importance of prevention in minimising its occurence. Theoretical part summarises the available information about bullying while presenting the most important aspects of the current concept of bullying. Empirical part documents the research via questionnaire,which follows the occurence of bullying on the 2nd grade at …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta