Jakub Vaculík

Bachelor's thesis

Specifikace faktorů charakterizujících bezpečnou jízdu prvovýjezdových vozidel k zásahu

Specification of Factors Characterizing the Safe Driving of First Response Vehicles to the Scene
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou jízdních vlastností prvovýjezdových vozidel k zásahu zaměřených na Moravskoslezský kraj. V první části jsou popsány technické parametry vybrané požární techniky. Dále pak proveden rozbor četností výjezdů do daných směrů na konkrétních hasičských stanicích. Následně jsou provedeny výpočty definovaných jízdních charakteristik, které jsou porovnány s reálnými daty, …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with an analysis of drive ability of first response vehicles to an exit, focused to Moravian-Silesian region. Technical parameters of chosen fire equipment are described in the first part. A parsing of frequency of exits into those directions on specific fire stations is done thereafter. Calculations of defined driving characteristics, which are compared to real data, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Jiří Kuczaj

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava