Tomáš Lýsek

Bachelor's thesis

Opatření stavby v zimním období pro technologické etapy zemních prací a prací betonářských na zadaném objektu bytového domu

Building measures in the winter for technological steps excavations and concreting works on the specified building apartment building
Anotácia:
Provádění stavebních prací v zimním období sebou nese vyšší rizika a nutnost přesného dodržování technologických postupů a opatření, bez kterých by výsledná konstrukce nesplňovala předepsané vlastnosti.Náplní této práce bylo stanovení technologických postupů provádění zemních prací a prací betonářských na zadaném objektu bytového domu s ohledem na povětrnostní podmínky, návrh strojních sestav a …viac
Abstract:
Implementation of works in the winter brings a higher risk and need for accurate compliance processes and action, without which the final design did not meet the required properties.The content of this work was to determine the technology to implement the excavation and concreting works on the specified object of the apartment building with regard to weather conditions, the design of mechanical composition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Marie Wolfová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava