Theses 

Kompetence supervizora očima supervidovaných a supervizorů – Bc. Jiřina Malachová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jiřina Malachová

Master's thesis

Kompetence supervizora očima supervidovaných a supervizorů

Competences of a supervisor seen through the eyes of supervisees and supervisors

Anotácia: Ústředním tématem této diplomové práce je pohled supervidovaných a supervizorů na kompetence supervizora. Hlavní výzkumná otázka zní: Na základě jakých kritérií hodnotí kompetence supervizora supervidovaní a supervizoři samotní? Práce je zaměřena na skupinovou supervizi v oblasti sociálních služeb. Kritéria hodnocení kompetencí supervizora jsou vztaženy k dosažení efektivní supervize. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly vytvářejí teoretické pozadí celého výzkumu a přinášejí teoretické informace o třech výchozích bodech výzkumu, kterými jsou: 1) supervize; 2) supervizor a kompetence; 3) hodnocení, sebereflexe a kritéria hodnocení. Čtvrtá kapitola tvoří výzkumnou část práce. Obsahuje metodologii, analýzu a interpretaci dat. Výzkum se opírá o kvalitativní strategii a byl proveden metodou polostandardizovaného rozhovoru. Supervidovaní i supervizoři se shodli v hodnocení kompetencí supervizora skrze pět následujících kritérií: kritérium osobnostních předpokladů, kritérium držení procesu supervize a kritérium výstupu ze supervize, kritérium navázání vztahu důvěry a etické a morální kritérium. Výsledky výzkumu ukazují, že pohled supervidovaných a supervizorů na kompetence supervizora je založen na podobných základech.

Abstract: The main topic of this diploma thesis is a view of supervisees and supervisors on a supervisor‘s competences. The main research question is: On the bases of which criteria do supervisees and supervisors themselves assess the competences of a supervisor? The diploma thesis is focused on a group supervision in the field of social services. The assessment criteria of supervisor‘s competences are applied in order to achieve an effective supervision. The diploma thesis is divided into four chapters. The first three chapters form the theoretical background of the whole research and provide information on the three theoretical starting points of the research, which are: 1) supervision; 2) supervisor and competences; 3) assessment, self-reflection and assessment criteria. The fourth chapter is the research part. It includes methodology, analysis and interpretation of data. The research is based on qualitative strategy and was carried out through semi-standardized interview. Supervisees and supervisors agree on the assessment of supervisor‘s competences in five following criterions: a criterion of personal abilities, a criterion of keeping the process of a supervision, a criterion of an outcome of a supervision, a criterion of establishing a relationship and an ethical and moral criterion. The results of the research show that the view of supervisees and supervisors on the supervisor‘s competences is based on similar principles.

Kľúčové slová: supervize, supervizor, supervidovaní, kompetence, hodnocení, sebereflexe, hodnotící kritéria, supervision, supervisor, supervisees, competence, assessment, self-reflection, assessment criteria

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 06:02, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz