Karel Soukal

Diplomová práce

Aplikace žárovzdorných keramických materiálů v kyslíkovém konvertoru

Ceramic refractory materials applied in basic oxygen furnace
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice žárovzdorných materiálů aplikovaných v kyslíkovém konvertoru. V teoretické části je popsána historie vývoje kyslíkových konvertorů, krátký obecný popis typů konvertorů používaných v současné době, materiály používané na žárovzdorné vyzdívky konvertorů a způsoby jejich oprav a údržby. Experimentální část práce se soustřeďuje na vložku dna konvertoru, která …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problem of heat resisting materials applied in the oxygen converter. The theoretical part describes the history of the development of the oxygen converters, a brief general description of the types of converters used today, materials used in the heat resisting lining of converters and methods of repair and maintenance. The experimental part of the work focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Jozef Vlček
  • Oponent: Rudolf Rech

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika