Jaroslav Zemánek

Diplomová práce

Nástroj pro podporu péče pro zákazníky s podporou internetu

Tool for User Support with Internet Support
Anotace:
Obsahem této práce je pochopení problematiky Péče o zákazníky a vytvoření návrhu, analýzy a implementace Help Desk systému s podporou Péče o zákazníka. Teoretické část je zaměřena na obecnou definici systému Help Desk. Dále obsahuje obecný popis spokojenosti zákazníka a péče o něj. Důležitým bodem je popis stávajících řešení pro systémy Help Desk a CRM systémy. Na základě těchto získaných informací …více
Abstract:
The content of this thesis is the understanding of Customer Care and the creation of design, analysis and implementation of the Help Desk system with support for customer care. The theoretical part focuses on the general definition of the Help Desk. It also contains a general description of customer satisfaction and care for him. An important point is the description of the existing systems solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Tomáš Drábek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava