Theses 

„Jiní“ uživatelé nových médií: Reflexe a domestikace nových médií uživateli ve věku 55-64 let – Bc. Petra Kučírková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Petra Kučírková

Diplomová práce

„Jiní“ uživatelé nových médií: Reflexe a domestikace nových médií uživateli ve věku 55-64 let

„Other“ users of new media: Reflection and domestication of new media by users aged 55-64

Anotace: Tato výzkumná diplomová práce pojednává o nových médiích v každodenním životě tzv. „jiných“ uživatelů, tedy lidí spadajících do věkové kategorie 55-64 let, které lze podle Rogersovy typologie příjemců inovací zařadit do skupiny pozdní většiny až opozdilců. Cílem práce je popsat, jakým způsobem tito uživatelé danou skutečnost reflektují a jaké strategie domestikace používají, aby zařadili nová média do svého každodenního života. Tento výzkum lze tedy označit za exploračně-explanativní a přináší první ucelenější sondu do této oblasti sociální reality. Diplomová práce je rozdělena na několik částí. V první části se věnuji teoretickému ukotvení výzkumného problému, představuji koncepty, se kterými v této práci pracuji – tedy nová média, každodennost, teorie domestikace, modernita, reflexivita, ontologické bezpečí, model šíření inovací či kultura konvergence mediálních obsahů apod. V další části se věnuji metodologickému ukotvení výzkumné části práce. Tento kvalitativní výzkum byl veden za pomoci etnografického pozorování metodou polostrukturovaných rozhovorů. V empirické části pak představuji výsledky analýzy provedené metodou zakotvené teorie. Zde popisuji, jaká média, jakým způsobem, jak často a z jakých důvodů tito uživatelé ne/konzumují, jak danou skutečnost celkově reflektují a jak probíhá domestikace nových médií do jejich každodenního života. Výsledná zjištění pak diskutuji v závěrečné části práce.

Abstract: This research thesis deals with new media in everyday life of so called "other" users, people aged 55-64, which, according to Rogers' innovation typology of adopters is classified as a late majority or laggards. The aim of this thesis is to describe how these users reflect the reality and what strategies are used in domestication process, to include new media in their everyday lives. This research can therefore be described as exploratory-explanative and delivers the first comprehensive look into this area of social reality. This thesis is divided into several parts. In the first part I deal with theoretical grounding of research problem. I also introduce concepts used further in this thesis - namely new media, everyday life, domestication theory, modernity, reflexivity, ontological security, the diffusion of innovation model or convergence culture of media content, etc. In the next section I deal with methodological grounding of research part of the work. This qualitative research was conducted using ethnographic observation using semi-structured interviews. In the empirical part I present results of analysis carried out by grounded theory. In this part I describe what media these users do/don’t consume, how, how often and why. I also concentrate on how they percieve the whole reality and how the domestication process of new media into their everyday lives proceeds. The overall findings are discussed in the final part of this thesis.

Klíčová slova: výzkumná práce, nová média, reflexe, teorie domestikace, každodennost, konvergence, „jiní“ uživatelé, zakotvená teorie, research work, new media, reflection, theory of domestication, everyday life, „other“ users, grounded theory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz