Theses 

Konkurenceschopnost České republiky: technologická připravenost a inovace jako základ ekonomiky služeb a znalostí – Bc. Adéla Kereková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla Kereková

Diplomová práce

Konkurenceschopnost České republiky: technologická připravenost a inovace jako základ ekonomiky služeb a znalostí

Competitiveness of Czech republic: technological readiness and innovation as basic pillars of service and knowledge economies

Anotace: Cílem práce je analyzovat stav konkurenceschopnosti České republiky v oblastech technologické připravenosti a inovací a s nimi souvisejícími - vzdělávání, výzkum a vývoj, makroekonomické prostředí apod. Inovace a technologie jsou zásadním faktorem pro růst konkurenceschopnosti, resp. pro rozvoj ekonomiky znalostí a služeb. Analýza je založena na datech organizací, které se zabývají buď přímo konkurenceschopností států - Světové ekonomické fórum, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - nebo sběrem statistických údajů - Eurostat a Český statistický úřad. V práci je užíváno metody benchmarkingu, tedy komparace mezi nejlepším, srovnatelnými a průměrem. Přičemž jsou porovnávány státy s obdobnými podmínkami či srovnatelným socio-kulturním prostředím. Konkrétně byla zvolena Republika Rakousko a Slovenská republika a další dle zadání příslušného ukazatele.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze status of competitiveness in Czech republic in areas of technological readiness and innovation and related factors - education, research and development and macro-economical environment. Innovation and technology are main factors for growth of competitiveness, respectively for development of service and knowledge science and economy. Analysis is based on data mined from various organizations which are engaged either in studying competitiveness of states - World economic forum, Organisation for Economic Co-operation and Development - or gathering of statistical data - Eurostat and Czech statistical bureau. Thesis employs benchmarking as main method - comparison of best, comparable and average values. Compared are states with similar conditions and similar social and cultural environment. In particular thesis studies Austria, Slovak republic and other states according to specific assignment.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, inovace, vzdělávání, znalostní ekonomika, znalostní společnost, informační společnost, nová ekonomika, ekonomika služeb, lidský kapitál, technologická připravenost, pilíře konkurenceschopnosti, konkurenční výhoda, Global Competitiveness Index, Competitiveness, innovation, education, knowledge economy, knowledge society, information society, new economy, service economy, human capital, technological readiness pillars of competitiveness, competitive advantage

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Matula, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz