Aleš Hanslík

Disertační práce

Úprava metodického návodu k vyhodnocování vlivů liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí, dle platné české legislativy pro proces posuzování vlivů na životní prostředí

Modification of the Guideline to Evaluate the Impacts of Linear Constructions (roads) on the Environment According to the Valid Czech Legislation.
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá úpravou metodického postupu pro tvorbu Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (dále též Oznámení záměru). Dokument vychází ze stávající metodiky, která je postavena na dnes již neplatném zákoně č. 244/1992 Sb. Navržený metodický postup shrnuje zkušenosti autora s přípravou Oznámení záměru, popisuje jednotlivé typy záměrů zahrnutých v bodě 9 …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with the alteration of methodological procedure for making Notification pursuant to Annex 3 of the Act No. 100/2001 Coll. The document is based on current methodology, which is based on the already broken the law No. 244/1992 Coll. The proposed methodology summarizes the author's experiences with the preparation of Notification for the various types of projects (roads …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2015
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Juraj Ladomerský, Vojtech Dirner, Peter Andráš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu