Theses 

Úprava metodického návodu k vyhodnocování vlivů liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí, dle platné české legislativy pro proces posuzování vlivů na životní prostředí – Aleš Hanslík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doctoral programme / field:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu

Aleš Hanslík

Doctoral thesis

Úprava metodického návodu k vyhodnocování vlivů liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí, dle platné české legislativy pro proces posuzování vlivů na životní prostředí

Modification of the Guideline to Evaluate the Impacts of Linear Constructions (roads) on the Environment According to the Valid Czech Legislation.

Abstract: Tato disertační práce se zabývá úpravou metodického postupu pro tvorbu Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (dále též Oznámení záměru). Dokument vychází ze stávající metodiky, která je postavena na dnes již neplatném zákoně č. 244/1992 Sb. Navržený metodický postup shrnuje zkušenosti autora s přípravou Oznámení záměru, popisuje jednotlivé typy záměrů zahrnutých v bodě 9.1 přílohy č. 1 kategorie II zákona, a dává odpovědi na možné otázky, které se při zpracování Oznámení mohou objevit. V závěrečné čísti práce jsou uvedeny běžně používaná kompenzační opatření. Text práce zmiňuje také metodiky sestavené dle jiných zákonů, resp. metodiky a metodická doporučení sestavená pro řešení konkrétních impaktů (např. migrace a migrační prostupnost) apod.

Abstract: This dissertation thesis deals with the alteration of methodological procedure for making Notification pursuant to Annex 3 of the Act No. 100/2001 Coll. The document is based on current methodology, which is based on the already broken the law No. 244/1992 Coll. The proposed methodology summarizes the author's experiences with the preparation of Notification for the various types of projects (roads) included in Section 9.1 of Annex 1 category II of the Act, and provides answers to possible questions that may occur during preparation of the Notification. In the final part os the document, there are listed commonly used compensatory measures. The text also mentions the work methodology prepared in accordance with other laws, respectively methodologies and methodological recommendations drawn up to address specific impacts (eg, migration and migration permeability), etc.

Keywords: EIA, metodika tvorby Oznámení, legislativa, liniové stavby

Keywords: EIA, methodics of Notification preparation, line construction, legislation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 3. 2015
  • Supervisor: Vladimír Lapčík
  • Reader: Juraj Ladomerský, Vojtech Dirner, Peter Andráš

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 02:46, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz