Viera Olbrichová

Diplomová práce

Moderní návštěvnické centrum v pasivním standardu na bázi dřeva s ekologickou tepelnou izolací

The modern visitor center in the passive standard wood based with ecological thermal insulation
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout moderní návštěvnické centrum, které bude splňovat nároky pasivní výstavby. Konstrukce objektu je navržena ze dřeva, tvořena konstrukčními sloupy, mezi které bude kladena tepelná izolace z konopí. Součástí návrhu bylo tepelně technické posouzení konstrukcí, návrh vnitřního vodovodu, návrh zdroje tepla a posouzení energetické náročnosti budovy. Diplomová práce …více
Abstract:
The aim of my Thesis is to design a modern visitors' centre which complies with the requirements of a passive house. The framework of the object is designed from wood, formed by construction-coloumns, in between which there is thermal insulation made up from hemp. The design proposal includes a heat-technical analysis of the construction, design a waterpipe system inside the building, design a source …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Jiří Labudek
  • Oponent: Markéta Ožanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava