Radka Hajdová

Diplomová práce

Aplikace Six Sigma na vybraném úseku průmyslového podniku

Application of Six Sigma in the Selected Section of an Industrial Enterprise
Anotace:
Tato práce se věnuje implementaci Six Sigma v podniku HAYES LEMMERZ CZECH s.r.o., která se zaměřuje na výrobu kol pro osobní automobily a vysokozdvižné vozíky. V první části diplomové práce jsou uvedeny základní informace o společnosti, dále je zde uvedena její historie, obor podnikání a systém managementu jakosti. Druhá část se zabývá teoretickými základy metody Six Sigma, její historií, statistickou …více
Abstract:
This work is dedicated to the implementation of Six Sigma in a company HAYES LEMMERZ CZECH s.r.o., which focuses on the production of wheels for passenger cars and trucks. In the first part of the thesis are given basic information about the company, there is also given its history, scope of business and quality management system. The second part deals with the theoretical foundations of Six Sigma …více
 

Klíčová slova

Six Sigma DMAIC SIPOC

Keywords

Six Sigma DMAIC SIPOC
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2011
  • Vedoucí: Josef Tošenovský
  • Oponent: Kateřina Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti