Theses 

Rozpočtové určení daní se zaměřením na obce v České republice – Libor Blaháček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Libor Blaháček

Diplomová práce

Rozpočtové určení daní se zaměřením na obce v České republice

The Budgetary Allocation of Taxes with a Focus on the Municipalities in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se věnuje vývoji a současnému systému přerozdělování výnosu daní ze státního rozpočtu mezi obce České republiky. Sleduje změny daňových příjmů vybraných obcí okresu Šumperk (Šléglov, Leština a Zábřeh), které přinesly změny novely zákona o rozpočtovém určení daní obcím od roku 2013 v komparaci se skutečnými daňovými příjmy roku 2012. Analyzuje pravidla rozpočtového určení daní obcím na Slovensku a praktickou aplikací simuluje jejich použití na tři výše uvedené zkoumané obce. Na základě českých a slovenských pravidel vytváří návrh nového modelu rozpočtového určení daní obcím. Výsledky jejich aplikace v českých podmínkách a možné dopady na hospodaření obcí prezentuje na zkoumaných obcích, které byly vybrány jako zástupci velikostních kategorií. Pomocí statistické metody Anova s jedním faktorem na vzorku čtyřiceti měst a obcí dokazuje nízkou funkčnost principu zásluhovosti českého modelu, který je uplatňován prostřednictvím motivační složky sdílených daní. Analýza jednotlivých pravidel rozpočtového určení daní obcím nastiňuje možnosti a směry, které jsou závislé na míře uplatňování jednotlivých principů.

Abstract: This thesis deals with the development and the present system of tax earnings allocation of the state budget to the municipalities of the Czech Republic. It monitors changes in tax earnings of selected municipalities of Šumperk district (Šlégov, Leština and Zábřeh) which have been caused by the amendments to the municipal budgetary tax allocation since 2013 in comparison to the real tax earnings in 2012. It analyses the rules of the municipal budgetary tax allocation in Slovakia and simulates its use in the three municipalities mentioned above through a practical application. Based on the Czech and Slovak rules it proposes a new model of the municipal budgetary tax allocation. The results of their application in Czech conditions and possible impact on municipal management are presented on monitored municipalities, which were selected as the representatives of size categories. Using the single-factor anova method applied on a sample of twenty-three towns and municipalities it proves a low functionality of the merit principle of the Czech model used through motivational components of shared taxes. The analysis of individual rules of the municipal budgetary tax allocation outlines some possibilities and directions that depend on the degree of the application of individual principles.

Klíčová slova: Daňové příjmy, obec, rozpočtové určení daní, sdílené daně, motivační složka daně

Keywords: Tax earnings, municipality, budgetary tax allocation, shared taxes, motivational tax component

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Radka Havlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz