Theses 

Požární bezpečnost pásové dopravy v podmínkách Dolu Nástup v Tušimicích – Jiří Kučera

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Kučera

Diplomová práce

Požární bezpečnost pásové dopravy v podmínkách Dolu Nástup v Tušimicích

Fire safety of belt conveyors transport in the Nástup Tušimice Mines

Anotace: Diplomová práce řeší problematiku požární bezpečnosti dálkových pásových dopravníků provozovaných bezobslužně, při povrchovém dobývání surovin. Vzniklé požáry způsobují organizaci nemalé škody na zařízení, ale také technicko - organizační problémy a velké ztráty ze zisku při přerušení těžby. Převážná část vzniklých požárů je lokalizována na poháněcích stanicích dopravníků, a proto je převážná část práce věnována požárům poháněcích stanic dálkové pásové dopravy. Cílem práce je analýza současného stavu, finanční vyjádření vzniklých škod, a návrh účinných aktivních nebo pasivních protipožárních opatření, zabraňujících vznikům požárů, popřípadě návrh opatření pro jejich včasné odhalení ještě na počátku rozvoje a návrh opatření pro jejich předcházení.

Abstract: This diploma work solves issues of fire safety of long distance belt konveyors transport, operating unmanned at surface mining of raw material. Fires generate extensive damages on company devices, technician - organizational problems and heavy losses by breaks - in mining of raw material as well. The most common part of fire rises is located on driver stations conveyers, and therefore is a bigger part of this work focused on fire driver stations. Main aim of this work is the analyse of contemporary state, finance expres of incured losses, and propose of effective, active or passive fire precautions, which precluding fire rises, eventually propose of procuration for their timely detection in beginning of expansion.

Klíčová slova: požární bezpečnost, elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, hasičský záchranný sbor, dálkový pásový dopravník, poháněcí stanice, systém údržby.

Keywords: fire safety, automatic detection equipment, fire extinguishing systém, fire, fighting rescue staff, remote belt conveyor, driver station, maintenance systém.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Alois Adamus
  • Oponent: Marek Herčzík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz