Matúš Hromuľák

Bakalářská práce

Biomedical Image Analysis using Deep Neural Networks

Biomedical Image Analysis using Deep Neural Networks
Anotace:
Využívanie strojového učenia je v dnešních dňoch veľmi rozšírené a stále nové využitia sú postupne objavované. Jedno z prominentných paradigmat v strojovom videní sú konvolučné neurónové siete (CNN). Účelom tejto práce je priblížiť témy strojového učenia, konvolučných neurónových sietí a otestovať a vyhodnotiť experimentálne architektúry konvolučných neurónových sietí na obrazoch funkčnej magnetickej …více
Abstract:
The use of machine learning is very prevalent now-days and more new applications are continuously discovered. One of the prominent paradigms in computer vision are Convolutional Neural Networks (CNN). The purpose of this thesis is to introduce the topics of machine learning, convolutional neural networks and to test and evaluate experimental deep neural network architectures on functional Magnetic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Sebastian Basterrech Tiscordio
  • Oponent: Pavel Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava