Filip Hrdina

Master's thesis

Technická specifikace kontejnerů pro jejich přepravu v nepřístupných podmínkách, včetně možného využití přepravy v podvěsu vrtulníku

Specifications of Containers for Their Transport in Inaccessible Conditions, Including Possible Use of Helicopter External Transport
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou současné absence využití přepravy požárních kontejnerů jednotkami požární ochrany za využití více druhů dopravy a dále zjišťuje, zda je tato problematika legislativně a normativně řešena. Ověřuje se vhodnost druhů dopravy pro přepravu sil a prostředků z místa dislokace jednotky požární ochrany k místu mimořádné události, a to především v závislosti na vzdálenosti …more
Abstract:
The diploma thesis deals with issue of the present lack of using multimodal transport for fire containers transportation by fire protection units. The thesis also determines whether there are some legislative and normative requirements in this issue. The diploma thesis verifies the suitability of transport modes for transportation of forces and equipment from the place of fire brigade dislocation to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Vladimír Vlček
  • Reader: Petr Ošlejšek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava