Theses 

Montovaná železobetonová konstrukce rodinného domu – Patrik Čaja

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Patrik Čaja

Bakalářská práce

Montovaná železobetonová konstrukce rodinného domu

Prefabricated reinforced concrete structure of family house

Anotace: Cílem této bakalářské práce je statické řešení železobetonové prefabrikované konstrukce rodinného domu. Práce se především zaměřuje na statický výpočet s výpočtem zatížení a návrh vybraných železobetonových prvků. Dále obsahuje pravděpodobnostní výpočet stropní konstrukce a porovnání s výpočtem podle metody mezní rovnováhy. Příloha obsahuje výkresovou část, ve které jsou zpracovány stavební výkresy rodinného domu a výkresy výztuže a tvaru vybraných prvků.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is the static report of prefabricated reinforced concrete structure of family house. The work is focused mainly on static calculation with load calculation and design of selected reinforced concrete elements. It also contains a probabilistic calculation of the ceiling structure and comparison with the calculation of the deterministic method. The annex contains a drawing part in which the building drawings of the family house and the drawings of the reinforcement and the shape of the selected elements are processed.

Klíčová slova: Prefabrikovaná konstrukce, železobeton, stropní deska, mezní stav únosnosti

Keywords: Prefabricated construction, reinforced concrete, ceiling board, ultimate limit state

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Martina Šmiřáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz