Bc. Kateřina Pavlečková

Bakalářská práce

Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech

Laboratory study of the mine water interaction of water discharged from adit Prokop (Stříbro) with calcitic limestone in batch experiments
Anotace:
Ze štoly Prokop ve Stříbře vytékají důlní vody s nadlimitními hodnotami zinku, kadmia a olova. Ty ovlivňují povrchové vodoteče, průsakové a podzemní vody a mají vliv na životní prostředí. Cílem práce je v laboratorních experimentech studovat vliv syntetické důlní vody s koncentracemi Zn2+, Cd2+, Pb2+ a kalcitický vápenec a najít perspektivní a finančně nenáročnou technologii k odstraňování následků …více
Abstract:
From the adit Prokop in Stříbro pour mine waters with excess values of zinc, cadmium and lead. These affect surface streams, infiltration waters and groundwaters and affect the environment. Goal of the thesis is to examine the effect of synthetic mine water with concentrations Zn2+, Cd2+, Pb2 and calcite in laboratory experiments and find prospective and financialy inexpensive technology for eliminating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta