Michaela Kovalská

Bachelor's thesis

Zhodnocení vývoje majetku v návaznosti na vývoj hospodaření obce

Evaluation of Property Development in Connection with the Development of the Municipality's Financial Management
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj majetkových poměrů čtyř vybraných obcí. Tento vývoj je analyzován a hodnocen z různých hledisek, která mají význam pro posuzování toho, jak pomocí svého majetku obce plní svůj základní úkol, tj. poskytování veřejných statků a služeb svým občanům. Analýza a hodnocení je v práci prováděna nejen za každou vybranou obec, ale je prováděno i srovnání mezi těmito vybranými …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the evolution of property conditions of four selected municipalities. This evolution is analysed and evaluated from various perspectives, which are important for assessing of how the municipalities use their community assets for fulfilling of their core task which is providing of public goods and services to their citizens. The analysis and evaluation is performed not …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Petr Tománek
  • Reader: David Slavata

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Theses on a related topic