Theses 

Jeden z možných pohledů na současné umění – Ing. Jiří Mikeš, CSc.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Ing. Jiří Mikeš, CSc.

Bakalářská práce

Jeden z možných pohledů na současné umění

One View on Contemporary Arts

Anotace: Bakalářská diplomová práce na téma „jednoho možného pohledu na současné umění“ hledá odpověď na otázku, proč stále méně lidí akceptuje umění od 70. let 20. století. Příčiny jsou zřejmé už na počátku 20. století. V této době se výtvarná umění začala více přiklánět k tzv. módnímu umění, které autor charakterizuje poklesem řemeslného umění, nahrazovaného ino-vací, přičemž obě složky jsou nepřímo úměrné. Zdá se, že dosáhly svého maxima – inovace se rovná šoku a řemeslo často nule. Autor na příkladech ukazuje, že podobný vývoj lze vysle-dovat i v literatuře a hudbě. Prudký rozvoj médií (rozhlas, televize) zvyšuje hlad po dílech literárních a hudebních, protože počet schopných autorů neroste tak rychle. Výsledkem jsou literární díla „na jedno použití“, pro komponování hudby není potřebná ani znalost not. Ceny, za které se módní umění prodává, nemají s uměleckou hodnotou nic společného. Uměnovědci jsou za umělci o několik kroků pozadu a kapitáni módního umění je využívají jenom jako ozdobu a pro zdání serióznosti. Estetici a filosofové umění se pokoušejí o definice, které ne-mají na módní umění vliv. Umění se stalo velkým byznysem tzv. značkových umělců, kuráto-rů, galeristů, kritiků a aukčních síní a pojmy jako krása, duše a vznešeno zůstaly idealistům. Módnímu umění nahrává i udělování nejrůznějších cen – autor jako příklad rozebírá udělení ceny J. Chalupeckého v r. 2010. Pro někoho neakceptovatelný stav umění souvisí s velkou pravděpodobností se současnou krizí celé kultury.

Abstract: Looking for answers why less people are enjoying art since the 1970’s. Since the beginning of the 20th century this pattern had first emerged. At this time Arts began to generate towards “Trendy Arts”, which the Author here characterises by a downtrend of craftsman art, compensated by innovation, whereas both elements are not directly proportional. These two components seem to have reached their full potential – this innovation hinges on an ability to shock where as the craft element generally lacks depth. The Author provides examples that similar developments can also be traced both in literature and music. Rapid development of Media (radio, television) intensifies one’s desire for literary and musical compositions as there is minimal increase in numbers of capable authors. “Disposable” literary pieces are the outcome, not even the knowledge of written music is necessary for music composition. Prices paid for Trendy Arts have nothing to do with their artistic value. Experts in Art are bemused by the current artists and masters of Trendy Art and some are taken advantage of by those who gain most from marketing and see the input of these Experts of Art as a necessary tool for success. Aestheticians and Art Philosophers strive for definitions which don’t impact Trendy Arts. While Art became a big business of brand name artists, curators, Art gallery owners, critics and auction rooms. Concepts as beauty, soul and nobleness remain for idealists. Various accolades have contributed to the growth and acceptance of Trendy Arts. The Author analyses the Price of J. Chalupecky in 2010 as an example. For some the “State of Art” is not acceptable and has in all likelihood connected with the present crisis of culture as a whole.

Klíčová slova: současné umění, výtvarné umění, kritika contemporary arts, visual arts, critique

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz