Martin Okrouhlý

Diplomová práce

Studie vlivu regenerace na zvýšení účinnosti spalovací turbíny

Study of the Effect of Regeneration on the Efficiency of the Combustion Turbine
Anotace:
ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE OKROUHLÝ, Martin. Studie vlivu regenerace na zvýšení účinnosti spalovací turbíny: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019, 69 s. Vedoucí práce: Petr Pavlík. Diplomová práce se zabývá výpočtem účinnosti spalovací turbíny SR-30 před a po zavedení regenerativního ohřevu spalovacího vzduchu. Turbína je umístěna v areálu …více
Abstract:
ANNOTATION OF MASTER THESIS OKROUHLÝ, Martin. Study of the effect of regeneration on the efficiency of the combustion turbine: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2019, 69 p. Thesis head: Petr Pavlík. Diploma thesis focused on computational power of combustion turbine SR-30 before introduction of regenerative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Pavlík
  • Oponent: Radim Janalík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení