Martin Okrouhlý

Master's thesis

Studie vlivu regenerace na zvýšení účinnosti spalovací turbíny

Study of the Effect of Regeneration on the Efficiency of the Combustion Turbine
Abstract:
ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE OKROUHLÝ, Martin. Studie vlivu regenerace na zvýšení účinnosti spalovací turbíny: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2019, 69 s. Vedoucí práce: Petr Pavlík. Diplomová práce se zabývá výpočtem účinnosti spalovací turbíny SR-30 před a po zavedení regenerativního ohřevu spalovacího vzduchu. Turbína je umístěna v areálu …more
Abstract:
ANNOTATION OF MASTER THESIS OKROUHLÝ, Martin. Study of the effect of regeneration on the efficiency of the combustion turbine: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 2019, 69 p. Thesis head: Petr Pavlík. Diploma thesis focused on computational power of combustion turbine SR-30 before introduction of regenerative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Petr Pavlík
  • Reader: Radim Janalík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení