Lukáš Hána

Diplomová práce

Vyvedení lokálních zdrojů elektrické energie průmyslového areálu do distribuční sítě

Outgoing of local industrial power sources into the distribution network
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyvedení lokálních zdrojů elektrické energie do distribuční sítě. Pro teoretické uvedení do problematiky jsou v první části práce popsány decentralizované zdroje elektrické energie, požadavky na jejich připojení k distribuční soustavě a dispečerské řízení těchto zdrojů. Druhá část práce je částí praktickou, ve které je řešen návrh typového projektu dispečerského …více
Abstract:
This master's thesis tackles the issue of outgoing of local power sources into the distribution network. In the first part of the thesis, decentralized power sources, requirements for their connection into the distribution network and dispatching control of these sources are described for the theoretical introduction to the issue. The practical part of this thesis deals with solving a proposition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Petr Orság
  • Oponent: Aleš Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava