Theses 

Islámský stát a videa poprav stětím: efekt meziskupinového násilí na důvěryhodnost ve světě mnohočetných modernit – Bc. Dan Řezníček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Bc. Dan Řezníček

Diplomová práce

Islámský stát a videa poprav stětím: efekt meziskupinového násilí na důvěryhodnost ve světě mnohočetných modernit

Islamic State and the Beheading Videos: the effect of intergroup violence on credibility in the world of multiple modernities

Anotace: Videa poprav stětím produkovaná Islámským státem je možné studovat jako multimediální propagandu, která příznivcům IS působivě prezentuje upřímnou odhodlanost bojovat za fundamentalistickou modernitu realizovanou v projektu chalífátu. Diskurzivní analýzou časopisu Dabiq bylo v této práci ukázáno, že IS s popravami stětím spojil tři témata (nálety na muslimy, násilné ničení rodin, arogance západních vlád), pomocí kterých vykresluje své nepřátele jako zavrženíhodné padouchy, proti nimž je nutné bojovat všemi prostředky. Videa poprav stětím však nejsou pouze výrazem zastrašující agresivity vůči cizím skupinám či pokusem o sebeospravedlnění, ale, jak naznačuje provedený experiment, rovněž i pravděpodobným způsobem, jak lákat nové členy ke vstupu do IS. Pomocí mechanismu důvěryhodnost zvyšujících projevů (CREDs) se totiž ukázalo, že provádění meziskupinového násilí kongruentního s násilnými promluvami o nečlenech zvyšuje důvěryhodnost daného násilníka. Násilné CREDs poprav stětím tedy teoreticky komunikují upřímnost bojovníků IS, čímž se z nich v očích příznivců stávají prestižní jedinci, jejichž představy a chování je vhodné přejmout. Videa poprav stětím mohou být rovněž faktorem, který přispíval k přísunu bojovníků do IS, protože lidé aktivně vyhledávají blízkost prestižních jedinců.

Abstract: Beheading videos produced by the Islamic State can be studied as a multimedial propaganda which presents IS’s honest determination to fight for its vision of fundamentalist modernity realized in the project of caliphate. Discourse analysis of the magazine Dabiq showed that IS connected beheadings with three themes (airstikes on muslims, violent destruction of families, western arogance) picturing its enemies as despicable villains that ought to be fought in every possible way. The beheading videos, however, are not a mere attempt at aggressive intimidation of out-groups or an attempt at self-justification, but, as the experiment suggests, a probable way to lure new members into the IS. Using the mechanism of credibility enhancing displays (CREDs), it was shown that commiting intergroup violence congruent with violent talks about out-groups increases trustworthiness of such violent individuals. The violent CREDs of beheadings thus theoretically communicate the honesty of IS fighters, which makes them prestigious individuals in the eyes of sympatizants, whose beliefs and behavior is to be adopted. Beheading videos can therefore be a possible factor that helped to lure fighters to IS, as people actively seek out to be in proximity of prestigious individuals.

Klíčová slova: Islámský stát, popravy stětím, propaganda, média, islám, fundamentalismus, džihád, modernita, mnohočetné modernity, Sýrie, Irák, násilí, meziskupinové násilí, náboženské násilí, kulturní evoluce, kulturní učení, CREDs, důvěra, důvěryhodnost, prestiž, dominance, parochiální altruismus, kulturní skupinový výběr, diskurzivní analýza, experiment, Islamic State, Beheadings, Fundamentalism, Jihad, Modernity, Multiple Modernities, Syria, Iraq, Violence, Intergroup Violence, Religious Violence, Cultural Evolution, Cultural Learning, Trust, Trustworthiness, Prestige, Parochial Altruism, Cultural Group Selection, Discourse Analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz