Radek Hon

Master's thesis

Model dynamického návrháře techniky pro informační systém operačního řízení HZS ČR

Model of Dynamic Appliances Designer for Information System of Operational Management of F&R Service of the Czech Republic
Abstract:
V této diplomové práci je rozebrán systém navrhování požární techniky operačním střediskem hasičského záchranného sboru na základě informací z tísňového volání. Detailně je rozebrán systém výběru techniky a dodržování poplachových plánů. Součástí je vývojový diagram, který popisuje každý krok algoritmu s vysvětlením všech rozhodovacích procesů. Nedílnou součástí je také výčet změn, které budou muset …more
Abstract:
In this thesis is analyzed system of designing fire techniques by operations centre of fire and rescue service, based on information from emergency calls. The system of selection techniques and compliance with emergency plans is discussed in detail. Includes a flow chart, which describes each step of the algorithm with an explanation of all decision-making processes. An integral part is also a list …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Vilém Adamec
  • Reader: Stanislav Sovinský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava