Bc. Veronika Lokajíčková, Ph.D.

Diplomová práce

Srovnání obsahu učebních úloh ve vybraných učebnicích zeměpisu pro 7. ročník s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi v RVP ZV

Comparison of Learning Tasks in Lower Secondary Geography Textbooks and the Educational Aims and Objectives Defined in Czech State Curriculum (FEP BE)
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit, nakolik učebnice regionálního zeměpisu naplňují cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z hlediska utváření a rozvíjení kompetence k učení a dosahování očekávaných výstupů tematického okruhu učiva Regiony světa. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce je věnována teoretickým a konceptuálním východiskům. V druhé části práce je představena …více
Abstract:
The thesis attempts to assess to what extent Czech lower secondary geography textbooks of regional geography meet the aims and the objectives of the Framework Educational Programme for Basic Education (FEP BE) in the aspect of learning competence and expected outcomes of thematic area of FEP BE Regions of the world. Research sample forms whole 399 learning tasks in textbooks of three publishers – Fraus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta