Mgr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.

Disertační práce

Variabilita, ontogeneze a fylogeneze musculus pronator teres a jejich klinický význam

Variability, ontogeny and phylogeny of pronator teres muscle and their clinical significance
Anotace:
Úvod. Variabilita musculus pronator teres může hrát roli při vzniku úžinových syndromů nervus medianus. Pozornost byla věnována hlavně vztahu musculus pronator teres a processus supracondylaris humeri, který může sloužit jako variabilní odstupové místo tohoto svalu. Sledováno bylo i uspořádání těchto útvarů u lidských embryí a plodů a také analogických struktur u vybraných druhů savců. Metody. Frekvence …více
Anotace:
zcela jasná. Musculus pronator teres vykazuje u lidských plodů stejnou úpravu jako u dospělých jedinců. V průběhu ontogenetické vývoje se začíná diferencovat na přelomu šestého a sedmého gestačního týdne. Chrupavčitý processus supracondylaris není v průběhu ontogenetického vývoje vytvořen ani v embryonálním ani ve fetálním období.
Abstract:
Background. The variability of pronator teres can play a role by the origin of the entrapment syndromes of the median nerve. The attention was paid especially to the relationship of the pronator teres muscle and to the supracondylar process of humerus which can serve as a variable origin place of this muscle. It was also observed the arrangement of these structures in human embryos and fetuses and …více
Abstract:
only in man and anthropoid apes. The supracondylar foramen is present only in some mammal species. Its function is not entirely clear. The pronator teres manifests the same arrangement in the human fetuses as in adults. It begins to differentiate at the turn of the 6th and 7th week of the ontogenetic development. The cartilaginous supracondylar process is not formed during ontogenetic development, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 11. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté) / Anatomie, histologie a embryologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.