Bc. Pavlína JADAMUSOVÁ

Bakalářská práce

Sledování změny akutní toxicity vzorků čistících kalů na semenech Sinapis alba v závislosti na čase

Monitoring of the change of acute toxicity of sewage sludge samples on Sinapis alba seeds in dependence on time
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím semen hořčice bílé k hodnocení toxických účinků kontaminant životního prostředí. Teoretická část práce se zaměřuje na metody hodnocení ekotoxicity. Je zde uveden přehled biologických testů akutní toxicity. Dále je řešena problematika čistírenských kalů, jejich charakteristika, zpracování a možnosti využití. Na závěr je uveden přehled legislativy. Praktická část se …více
Abstract:
Bachelor thesis is concerned with the use of white mustard seeds for evaluation of toxic effects of environment pollutants. Theoretical part is focused on the methods of ecotoxicity evaluation. A survey of biological tests of acute toxicity can be found here. Furthermore the problems of waste treatment sewage sludge, its characteristics, treatment and methods of its utilization are dealt with. In conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JADAMUSOVÁ, Pavlína. Sledování změny akutní toxicity vzorků čistících kalů na semenech Sinapis alba v závislosti na čase. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta