Nikol Kletenská

Diplomová práce

Společná zemědělská politika Evropské unie a její vliv na rozvoj vybraného zemědělského podniku v České republice

The Common Agricultural Policy of the European Union and Its Influence on the Development of a Selected Agricultural Enterprise in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce práce „Společná zemědělská politika Evropské unie a její vliv na rozvoj vybraného zemědělského podniku v České republice“ se zaměřuje na analýzu vlivu společné zemědělské politiky na konkrétní farmu v České republice. Tohoto cíle je dosaženo pomocí analýzy vlivu na základě vybraných ekonomických ukazatelů a finanční analýzy. Deskriptivní část práce popisuje Společnou zemědělskou politiku …více
Abstract:
The diploma thesis "The Common Agricultural Policy of the European Union and Its Influence on the Development of a Selected Farm in the Czech Republic" focuses on the analysis of the impact of the common agricultural policy on a specific farm in the Czech Republic. This objective is achieved by analyzing the impact on the basis of selected economic indicators and financial analysis. Descriptive part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Martina Bernardová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava