Bogdan Fukala

Diplomová práce

Vliv elektrické vozby na napájecí soustavu

Influence of Electric Railways on Power Supply System
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o nepříznivých vlivech, které generuje provozování elektrické trakce do napájecí distribuční sítě. První část popisuje vznik rozdílných trakčních proudových soustav a jejich charakteristiky. Druhá část přináší přehled nepříznivých vlivů a teoretický rozbor dvou z nich – proudové a napěťové nesymetrie a harmonického zkreslení. Třetí a čtvrtá část se věnuje praktickému …více
Abstract:
This thesis treats of disturbing influences, which generates the exercise of the electric traction to the power distribution network. The first part describes the creation of different traction current systems and their characteristics. The second part brings an overview of disturbing influences and theoretical analysis two of them – current and voltage unbalance and harmonic distortion. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Josef Paleček
  • Oponent: Matěj Pácha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava