Mgr. Martin Sieber

Master's thesis

Římské právo a střední občanský zákoník

Roman Law and the Civil Code 1950
Abstract:
Diplomová práce se zabývá významem římského práva pro novodobé soukromé právo a jeho vlivy na československý střední občanský zákoník z roku 1950. V kapitolách jsou jednotlivé odvětví soukromého práva popisovány z pohledu práva římského a následně komparovány s úpravou v komunistickém Československu. Diplomová práce se rovněž věnuje obecnému pohledu na právo ve starověkém Římě a v Československu v …more
Abstract:
Diploma thesis deals with importance of the Roman Law for modern Private Law and its influence on the Czechoslovak Civil Code 1950. Particular branches of Private Law are described in chapters from the view of Roman Law and afterwards compared with communist czechoslovak legislation. Diploma thesis also deals with general view on law in ancient Rome and in Czechoslovakia in the middle of 20. century …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta