Theses 

Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem – Julie TRNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Julie TRNKOVÁ

Bakalářská práce

Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem

Upbringing children in problematic family - single parent family

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá výchovou dítěte v problémové rodině přímo v rodině s jedním rodičem. Teoretická část bude pojata jako vhled do dané tématiky s identifikací možných problémů v takové rodině. Práce popíše specifika rodin úplných a neúplných a následně se zaměří na rozdíly ve výchovných stylech či přístupech rodin úplných a neúplných. Následně poukáže na rozdílné výchovné přístupy v případě, že se jedná o výchovu matky nebo otce. Jako výchozí jsou nutné základní informace o rodině jako takové o její struktuře a o jejím vývoji v současné době. Vymezení a definování základních pojmů v souvislosti s tématem bakalářské práce. V praktické části pak bude pomocí smíšeného výzkumného přístupu nahlédnuto do takových rodin. A prozkoumáno výchovné působení a vliv nepřítomného rodiče, či nově vstupujícího partnera do rodiny.

Abstract: This thesis deals with children´s education in problematic families directly, in family with one parent. The theoretical part is going to be taken as insight into given theme with identification of possible problems. Thesis will describe specifications of complete and incomplete families and then will focus on differences in educational styles or stances of complete and incomplete families. Afterwards it will point out different educational stances in cases if the parent is mother, or father. As default, the basic information about the family itself, it´s structure and it´s evolvement nowadays, are necessary. As well demarcation and definition of basic facts in context with theme of bachelor thesis are important. In the practical part it will be looked into these families, using combined research method. Also educational effect and influence of missing parent, or newly entering partner into the family will be analysed.

Klíčová slova: dítě, rodina, typy rodin, rodinná péče, neúplná rodina, výchova, matka, otec, rodiče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Olga Vaněčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42489 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TRNKOVÁ, Julie. Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:09, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz