Theses 

Výchova ke zdraví jako podpůrný prostředek výchovy ke zdravému životnímu stylu u žáků s lehkým mentálním postižením na druhém stupni základní školy – Mgr. Bc. Martina Večeřová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Martina Večeřová

Master's thesis

Výchova ke zdraví jako podpůrný prostředek výchovy ke zdravému životnímu stylu u žáků s lehkým mentálním postižením na druhém stupni základní školy

Health education as a support tool in educating pupils with mild mental deficits in higher primary school towards healthy lifestyles

Abstract: Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením se zaměřením na vzdělávací obor Výchova ke zdraví, jako podpůrného prostředku výchovy ke zdravému životnímu stylu na druhém stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje, definuje, vymezuje a klasifikuje lehké mentální postižení. Uvádí specifika osobnosti žáků a okruh žáků s lehkým mentálním postižením. Legislativně vymezuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a možnosti edukace žáků. Současně ukazuje specifika ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s lehkým mentálním postižením a pojednává o didaktických metodách, formách a prostředcích v rámci edukace těchto žáků. Dále charakterizuje Vzdělávací obor Výchova ke zdraví, klíčové kompetence a průřezová témata v souvislosti se vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví. Předkládá vhodné didaktické prostředky vztahující se konkrétně ke vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví u žáků s lehkým mentálním postižením. V závěru pojednává o zdravém životním stylu. Praktická část obsahuje výzkumné šetření provedené kvantitativní metodou a technikou dotazníku. V praktické části je zjišťováno a vyhodnocováno, jak výuka ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví ovlivňuje žáky základní školy s lehkým mentálním postižením v porovnání s intaktními žáky základní školy v oblasti zdravého životního stylu.

Abstract: The diploma thesis discusses educating pupils with mild mental deficits, focusing on Health Education as an educational area, regarding it as a tool supporting education in healthy lifestyles at the higher level of primary school. The theoretical part characterizes, defines, and classifies mild mental deficits. It presents personality specifics observed in pupils with mild mental deficits and possibilities for educating them. It also characterizes specific features of the process of education targeting pupils with mild mental deficits and discusses the didactic methods, forms and tools employed in educating these pupils. The educational area Health Education is characterized and its key competence and crosscut topics are described. The part of the thesis also presents didactic tools suited for Health Education for pupils with mild mental deficits. The part closes with an account of healthy lifestyles. The practical part contains a research survey based on quantitative methods and the questionnaire technique. It establishes and evaluates how school instruction in Health Education influences basic school pupils with mild mental deficits compared with other, unaffected basic school pupils as far as healthy lifestyles are concerned.

Keywords: lehké mentální postižení, základní škola, vzdělávací obor Výchova ke zdraví, vzdělávací oblast Člověk a zdraví, edukace žáků s lehkým mentálním postižením, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, zdravý životní styl, poznávací procesy, vyučovací metody, didaktické prostředky, organizační formy výuky, mild mental handicap, primary school, Health Education as an educational area, People and Health as an educational area, education of pupils with mild mental handicap, The Framework Education Programme for Elementary Education supplement for Education of pupils with mild mental handicap, healthy lifestyle, learning processes, teaching methods, didactic tools, organization forms in instruction

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 07:07, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz