Anna Koteková

Diplomová práce

Využití odpadu při zpracování dřeva pro technologii sušení

Waste Utilisation at Wood Treatment for Drying Technology
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem kotle pro spalování dřevní štěpky. V úvodní části jsou blíže popsány vlastnosti odpadní biomasy, která vzniká z provozu pily. Dále obsahuje výpočet spotřeby tepla pro technologii sušení, vytápění výrobní haly, přípravu TUV, návrh parametrů kotle a jeho následný tepelný výpočet. Na základě tepelného výpočtu byl proveden koncepční návrh kotle a schéma jeho zapojení v …více
Abstract:
Master thesis is dealing with design of boiler for combustion of wood chips. Introductory part describes properties of waste biomass, which come out of saw-mill operation. Then includes calculation of heat consumption for drying technology, heating of factory building, heating of domestic hot water, proposal of boiler parameters and following boiler heat calculation. On the basis of heat calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ladislav Vilimec
  • Oponent: Jiří Tomčala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení