Anna Koteková

Master's thesis

Využití odpadu při zpracování dřeva pro technologii sušení

Waste Utilisation at Wood Treatment for Drying Technology
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem kotle pro spalování dřevní štěpky. V úvodní části jsou blíže popsány vlastnosti odpadní biomasy, která vzniká z provozu pily. Dále obsahuje výpočet spotřeby tepla pro technologii sušení, vytápění výrobní haly, přípravu TUV, návrh parametrů kotle a jeho následný tepelný výpočet. Na základě tepelného výpočtu byl proveden koncepční návrh kotle a schéma jeho zapojení v …more
Abstract:
Master thesis is dealing with design of boiler for combustion of wood chips. Introductory part describes properties of waste biomass, which come out of saw-mill operation. Then includes calculation of heat consumption for drying technology, heating of factory building, heating of domestic hot water, proposal of boiler parameters and following boiler heat calculation. On the basis of heat calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Ladislav Vilimec
  • Reader: Jiří Tomčala

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení