Aleš Martynek

Bakalářská práce

Průmysl a jeho vliv na tvorbu HDP v České republice

Industry and its Impact on GDP in the Czech Republic
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení vlivu průmyslu na celkový hrubý domácí produkt České republiky. Pozornost je věnována českému průmyslu v letech 2006 – 2014. Data z průmyslu jsou porovnávána nejen za celou Českou republiku, ale i za jednotlivé kraje. Srovnání je použito i v rámci zemí Evropské unie. Zároveň jsou v bakalářské práci zmíněny makroekonomické ukazatele a alternativní ukazatele …více
Abstract:
The main aim of this bachelor´s thesis is to consider the influence of industry over Gross Domestic Product of the Czech Republic. The industry during the period between 2006 and 2014 is given the main attention, not only in the Czech Republic but to the regions. Our comparison is used within EU countries, too. As well as that macroeconomic and alternate indicators are mentioned in this thesis. GDP …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Andrea Sikorová
  • Oponent: Jiří Chrastina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava