Aleš Martynek

Bachelor's thesis

Průmysl a jeho vliv na tvorbu HDP v České republice

Industry and its Impact on GDP in the Czech Republic
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení vlivu průmyslu na celkový hrubý domácí produkt České republiky. Pozornost je věnována českému průmyslu v letech 2006 – 2014. Data z průmyslu jsou porovnávána nejen za celou Českou republiku, ale i za jednotlivé kraje. Srovnání je použito i v rámci zemí Evropské unie. Zároveň jsou v bakalářské práci zmíněny makroekonomické ukazatele a alternativní ukazatele …more
Abstract:
The main aim of this bachelor´s thesis is to consider the influence of industry over Gross Domestic Product of the Czech Republic. The industry during the period between 2006 and 2014 is given the main attention, not only in the Czech Republic but to the regions. Our comparison is used within EU countries, too. As well as that macroeconomic and alternate indicators are mentioned in this thesis. GDP …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Andrea Sikorová
  • Reader: Jiří Chrastina

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava