Theses 

Nákup jako součást obchodu – Bc. Eliška Durasová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eliška Durasová

Diplomová práce

Nákup jako součást obchodu

Purchasing as a part of the trade

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na téma Nákup jako součást obchodu. Nákup v podniku značným způsobem ovlivňuje jeho celkový chod. Může pozitivně či negativně ovlivnit efektivnost a hospodárnost firmy. Nelze stanovit jednotný postup nákupu, kterým by se mohly řídit všechny firmy. Každá společnost disponuje svou vlastní strategií, jak nejlépe řídit nákup. Mezi klíčové faktory, na základě kterých podnik řídí své nákupy, patří mimo jiné vývoj trhu, ale i přání a požadavky zákazníků. Dobrá strategie nákupu může podniku pomoci posílit jeho pozici na trhu a zlepšit konkurenceschopnost. Praktická část diplomové práce je zaměřena na definování procesu nákupu ve společnosti Techo, a.s. V práci jsou uvedená jednotlivá oddělení firmy, která s nákupem úzce souvisejí. Následně je zde rozebrán samotný proces nákupu, který začíná zakázkou klienta po vytvoření objednávky na požadovaný materiál pro dodavatele až k samotnému dodání materiálu na sklad. Cílem práce bylo identifikovat slabá místa v procesu nákupu a navrhnout řešení, která by napomohla k celkovému zlepšení. Na základě analýzy, která byla provedena, byl cíl práce splněn.

Abstract: The dissertation is focussed on the theme Purchasing as an Integral Part of a Commercial Entity. Purchasing has a significant impact on the overall operation of a company as it can have a positive or negative effect on its effectiveness and efficiency. It is not possible to set out a single unified approach to purchasing that could be followed by all companies. Every company has its own strategy for best managing purchasing. Among the key factors on the basis of which a company manages its purchasing are market developments and the wishes and requirements of customers. A good purchasing strategy can help a company strengthen its position in the market and improve competitiveness. The practical part of the dissertation is focussed on specifying the purchasing process within the company Techo, a.s. This work presents the individual departments that are closely associated with purchasing. Then the individual purchasing processes are analysed, which starts with the order from a client and continues with the raising of purchase orders for material from suppliers, and then the actual delivery of material to the stores. The aim of the work was to identify weak points in the purchasing process and propose solutions that would contribute to an overall improvement. On the basis of the analysis that was performed, the objective of this work has been fulfilled.

Klíčová slova: Dodavatelé, dodavatelský řetězec, ekonomické objednací množství, nákup, obchod, obchodní oddělení, oddělení nákupu, přepravní kontejner, termín dodání, zakázka, zásoby, suppliers, supply chain, economic order quantity, purchase, trade, purchasing department, sales department, shipping container, delivery date, commision, stock

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz