Pavel Szotkowski

Bachelor's thesis

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

Classification of Substances and Mixtures according to CLP Regulations
Abstract:
Práce se zabývá klasifikací látek a směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP) a srovnává současné postupy klasifikaci s postupy klasifikace předchozí. V první části práce dochází k seznámení základních pojmů a způsobů klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek …more
Abstract:
The thesis deals with the classification of the dangerous substances and mixtures in accordance with the European Parliament and the Council regulation No. 1272/2008 (CLP regulation) and compares the current procedures for classification with the procedures of the previous classification. The first part is the introduction of basic concepts and methods of classification according to Directive 67/548 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2014
  • Supervisor: Ivana Bartlová
  • Reader: Zdeněk Polách

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů

Theses on a related topic