Theses 

Analýza hromadných ubytovacích zařízení v SO ORP Příbram a možnosti zlepšení jejich marketingové komunikace – Bc. Martin Lešner

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Martin Lešner

Diplomová práce

Analýza hromadných ubytovacích zařízení v SO ORP Příbram a možnosti zlepšení jejich marketingové komunikace

Analysis of Collective Accomodation Establishments in Administrative District of the Municipality with Extended Powers Příbram and the Opportunity to Improve their Marketing Communication

Anotace: Cílem diplomové práce je analýza hromadných ubytovacích zařízení v SO ORP Příbram s důrazem na marketingovou komunikaci a v neposlední řadě také na komunikaci zařízení navzájem. V práci jsou použity jak primární, tak i sekundární data. Během sekundárního sběru dat jsem nejvíce čerpal z publikací vztahujících se k teorii cestovního ruchu, marketingu ubytovacích služeb, dále byl vítaným pomocníkem atlas ubytovacích zařízení a také tištěný průvodce po Středočeském kraji. V rámci primárního sběru dat jsem analyzoval předem vybraná HUZ, které jsem vybral na základě vlastního kvótního výběru. Analýza byla prováděna od stolu a následně bylo zapotřebí většinu HUZ navštívit, abych se přesvědčil, že veškeré informace jsou pravdivé. Elektronická komunikace s většinou provozovatelů či majitelů byla spíše nulová, proto zde byl kladen větší důraz na fyzickou návštěvu daných poskytovatelů ubytovacích služeb. Výsledky této analýzy nebyly nikterak překvapivé. Většina ubytovacích zařízení je provozována soukromými subjekty. Ti se snaží zákazníkům vyjít vstříc, proto jsou zde poskytované služby na velmi vysoké úrovni. Produktové balíčky jsou nabízeny pouze ve 4 HUZ z celkových 13. Na dotaz, zda by majitelé hotelů souhlasili s jejich zavedením, odpovídali spíše negativně. Pokud hotel neupadá a funguje, není prý potřebná žádná změna. Je to způsobeno primárně tím, že hotely nenabízí dostatečnou kapacitu doplňkových služeb jako například wellness, sportovní aktivity aj. Komunikace mezi ubytovacími zařízeními také velmi vázne. Naprostá většina z nich nespolupracuje s okolními konkurenty. Naopak silná aktivní konkurence v tomto regionu také není provozována (nebyla zjištěna ani u jednoho subjektu). Bezbariérový přístup nabízí většina analyzovaných subjektů.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze collective accommodation establishments in SO ORP Příbram with an emphasis on marketing communication and also to communicate to one another. In this work are used primary and secondary data collections. During secondary data collection, i drew most of the publications related to the theory of tourism accommodation marketing, was also a great tool atlas accommodation facilities and a printed guide to the Central Region. In the context of primary data collection, i have analyzed pre-selected collective accommodation establishments i chose based on my own quota sampling. The analysis was performed from the table and subsequently was needed most collective accommodation establishments visit to convince myself that all the information is true. Electronic communication with a lot of the operators or owners of selected collective accommodation establishments were rather zero, so there was more emphasis on physical visit of the providers of accommodation services. The results of this analysis were not surprising. Most accommodation facilities are carried on by private operators, who are trying to satisfy their customers, so there are services at a very high level. Product packages are only offered in 4 collective accommodation establishments out of 13. On the question of whether the hotel owners agreed to their introduction, answered rather negatively. If the hotel does not fall and it works, isn’t needed some change. It is caused primarily by the fact that the hotel does not have the capacity of additional services such as wellness, sports activities and others. The communication between the accommodation facilities is also very serious. The majority of them does not cooperate with neighboring providers. Conversely, strong active competition in this region is not operated (not found in any one subject). Wheelchair access is offered by most of the analyzed subjects.

Klíčová slova: Handicapovaní zákazníci, Hotely, Komunikace, Marketing, Produktový balíček, SO ORP Příbram, Vybavenost, Amenities, Communication, Handicapped customers, Hotels, Product package

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 20:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz