Theses 

Faktory ovlivňující rizikové chování intravenózních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami – Bc. Martin Strnad, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Strnad, DiS.

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující rizikové chování intravenózních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami

The factors influencing the injecting drug users' risk behaviour leading to the transmission of infectious diseases

Anotácia: Cílem této bakalářské práce je nalezení odpovědi na otázku, jaké jsou faktory ovlivňující rizikové chování injekčních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami. Práce je dělena do tří základních částí. V teoretické části je rozpracován teoretický základ, umožňující nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku a definovány základní pojmy, které jsou pro tuto práci podstatné. Metodologická část práce popisuje vybranou výzkumnou strategii, techniku výzkumu a zdůvodnění, proč byly pro tento výzkum vybrány. Empirická část obsahuje analýzu a interpretaci získaných dat. Výchozí je pro ní šest rozhovorů s injekčními uživateli drog. Smyslem jejich rozboru byla identifikace rizikových situací, ve kterých dochází k nákaze infekčními chorobami a důvodů, které injekční uživatele drog vedou k rizikovému chování. Práce dochází k závěru, že stěžejními důvody rizikového chování injekčních uživatelů drog jsou především jejich postoje, vliv ostatních uživatelů a silná chuť na drogu.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to answer the question what are the factors influencing the injecting drug users' risk behaviour leading to the transmission of infectious diseases. The paper is divided into three main parts. Theoretical part developes the theoretical basis (framework) that enables to find the answer to the main research question. It also defines the substantive terms that are being used in the paper. Methodological part describes the chosen strategy of research, its technique and the reasons of their use. Empirical part contains analysis and interpretation of the collected data. It is based on six structured interviews of injection drug users. The sense of analysis is to identify the situations of increased risk of infectious disease transmission and the reasons leading the users to this risk behaviour. The author concludes that the fundamental causes of injecting drug users risk behaviour are there attitudes, influnce of other drug users and craving.

Kľúčové slová: rizikové chování, injekční uživatelé drog, injekční aplikace, infekční choroby, drogová scéna, postoje, situace nákazy, risk behaviour, injecting drug users, injecting, infectious diseases, drug scene, attitudes, situation of transmission

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedúci: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 12:43, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz