Bc. Jan Langer

Bakalářská práce

Exekuce na prodej nemovitostí prováděná finančním úřadem

Real Estate Sale Execution by Financial Office
Anotace:
Ve své práci jsem se zabýval daňovou exekucí. Nejdříve jsem popsal obecné náležitosti výkonu rozhodnutí v daňovém řízení-daňový dlužník, promlčecí práva, zahajení daňové exekuce, exekuční titul, daňová exekuce, odklad výkonu rozhodnutí,zrušení daňové exekuce, ochrana daňového dlužníka, exekuční náklady, úkony daňového dlužníka při daňové exekuci. Podrobně jsem rozebral daňovou exekuci prodejem nemovitostí …více
Abstract:
I deal with tax seizure in my Thesis. First I described general essential of an execution of a decision in a tax procedure- a tax debtor, right forfeiture, opening a tax seizure, seizure title tax seizure, postponement of a decision execution. At the end of the work I referred to a new legal arrangement, namely the Tax Code.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Michaela Dražková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa