Tereza Slavíková

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství v podniku

Waste Management in the Company
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Odpadové hospodářství v podniku‘‘ je zaměřena na odpadové hospodářství a nakládání s odpady obecně a v podniku Pivovar Ostrava a.s. V první části této práce je obecně popsáno odpadové hospodářství, na jaké druhy se dělí jednotlivé odpady, zpracování, nakládání s nimi a jejich využití. Druhá část je věnována konkrétnímu podniku Pivovar Ostrava a.s. a analyzuje stav odpadů a …více
Abstract:
The bachelor thesis „Waste management in the company‘‘ is focused on waste management and waste management in general and in the company Pivovar Ostrava a.s. In the first part of this thesis there is a general description of waste management, what kinds of waste are separated, processed, treated and used. The second part is devoted to a specific company Pivovar Ostrava a.s. and analyzing and handling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Kristina Neničková
  • Oponent: Kristýna Chvostková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava