Eva Smejkalová

Master's thesis

Detekce uhlovodíků v půdách s využitím dálkového průzkumu Země

Hydrocarbon detection in soils using remote sensing methods
Abstract:
The diploma thesis is dealing with the remote sensing in the detection of hydrocarbons in the soils. In the first part the theoretical background of the hydrocarbons and theirs effects in the nature, remote sensing methods and technologies using in the detection of onshore hydrocarbons is described. Following part shows the summary of selected algorithms applied on the remote sensing data to detect …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008

Thesis defence

  • Supervisor: Petr Rapant

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie a kartografie / 3602T002