Přemysl Ciompa

Bachelor's thesis

Mueller matrix ellipsometry of special samples

Mueller matrix ellipsometry of special samples
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá použitím Elipsometrie Muellerových matic k charakterizaci speciálních vzorků. To zahrnuje měření na elipsometru RC2 Woollam a následné zpracování naměřených dat v softwaru CompleteEase. V této práci jsou zkoumány 3 typy vzorků a to systém tenkých vrstev Au/Cr na skleněném substrátu, vzorky Sn vrstev o tloušťkách 10, 20, 50 a 110 nm na skleněném substrátu a anizotropický …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with use of Mueller matrix Ellipsometry for characterization of special samples. It involves experimental measurement using RC2 Woollam ellipsometer and subsequental data analysis using CompleteEase software. Three types of samples are analyzed in this thesis, Au/Cr multilayer on a glass substrate, Sn thing layers 10, 20, 50 and 110 nm thick on a glass substrate and nonlinear …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Kamil Postava
  • Reader: Martin Foldyna

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava