Přemysl Ciompa

Bakalářská práce

Mueller matrix ellipsometry of special samples

Mueller matrix ellipsometry of special samples
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá použitím Elipsometrie Muellerových matic k charakterizaci speciálních vzorků. To zahrnuje měření na elipsometru RC2 Woollam a následné zpracování naměřených dat v softwaru CompleteEase. V této práci jsou zkoumány 3 typy vzorků a to systém tenkých vrstev Au/Cr na skleněném substrátu, vzorky Sn vrstev o tloušťkách 10, 20, 50 a 110 nm na skleněném substrátu a anizotropický …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with use of Mueller matrix Ellipsometry for characterization of special samples. It involves experimental measurement using RC2 Woollam ellipsometer and subsequental data analysis using CompleteEase software. Three types of samples are analyzed in this thesis, Au/Cr multilayer on a glass substrate, Sn thing layers 10, 20, 50 and 110 nm thick on a glass substrate and nonlinear …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Kamil Postava
  • Oponent: Martin Foldyna

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava