Jana Kubošková

Diplomová práce

Význam krajinných prvků po těžbě nerostných surovin v ochraně přírody Opavska

The Significance of the Landscape Elements after Mining of Mineral Resources in the Context of Nature Protection of the Opava Surroudings
Anotace:
Úvodní část práce je věnována vlivům těžby nerostných surovin na životní prostředí České republiky a také definici a významu krajinného rázu a krajinného prvku. V dalších kapitolách jsou představeny příklady prvků post-těžební krajiny, území Opavska z hlediska těžby nerostných surovin a celková charakteristika zájmové oblasti. Nedílnou součástí práce je také materiál a metodika. Hlavní část práce pak …více
Abstract:
The first part of this thesis is about impacts of mining of minerals on the environment of the Czech Republic as well as about definition and importance of the landscape character and the landscape element. In the following chapters are presented examples of elements of the post-mining landscape, the territory of Opava in terms of mining and the overall characteristics of the area of interest. An integral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Hana Švehláková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava